Liečba

Cieľom je poskytnúť pacientovi možnosť dosiahnuť úplné oslobodenie sa od závislosti a plnú sociálnu reintegráciu. Liečba prebieha najmä v špecializovaných alebo nešpecializovaných zdravotníckych zariadeniach.

  1. ambulantná liečba – liečba, pri ktorej pacient nie je dlhodobejšie izolovaný na lôžku v zdravotníckom zariadení, ale na špecializovanú liečbu do tohto zariadenia dochádza. Môže mať formu individuálnu alebo skupinovú. Najčastejšou formou individuálnej liečby sú rozhovory pacienta s odborníkom s cieľom buď len poskytnúť radu, alebo ide priamo o terapiu. Pri skupinovej liečbe odborník terapeuticky pôsobí na skupinu pacientov s využitím skupinových väzieb.
  2. detoxifikácia – postup, pri ktorom osoba závislá na psychoaktívnych látkach ukončí ich užívanie takým spôsobom, pri ktorom sa minimalizujú abstinenčné symptómy a riziko zdravotného poškodenia.
  3. krátka intervencia – liečebná stratégia s obmedzeným počtom krátkych terapeutických stretnutí, s cieľom pomôcť pacientovi ukončiť alebo aspoň znížiť užívanie psychoaktívnych látok. Využíva sa najmä pri problémoch s fajčením alebo alkoholom.
  4. lôžková liečba – liečebný program vyžadujúci od pacienta pobyt v zariadení. Ide o snahu poskytnúť pozitívne bezdrogové prostredie, v ktorom sa pacienti zúčastňujú poradenských programov a skupinovej terapie, prípadne pracovnej terapie.
  5. psychoterapia – dlhodobejší proces zameraný na hlbšie zmeny základných psychologických atribútov ako je štruktúra osobnosti s cieľom obnoviť psychickú pohodu a zdravie človeka.
  6. substitučná liečba – liečba drogovej závislosti prostredníctvom predpisovania náhradnej drogy. Cieľom je znížiť alebo ukončiť užívanie príslušnej látky, najmä ak ne nelegálna, prípadne znížiť zdravotné riziká vyplývajúce zo spôsobu podávania a z rizikového správania a sociálne dôsledky. Môže trvať niekoľko týždňov, ale aj mnoho rokov.