Slovensko proti drogám

Občianske združenie Slovensko proti drogám sme založili za účelom pomoci postihnutým drogami najmä po psychologickej stránke. Zo všetkých síl sa snažíme podporovať vyhľadávanie liečby, drogovo závislých, nechceme však ostať len na rovine pomoci a zachraňovania. Základom a naším hlavným cieľom je, aby sa závislosti na drogách predchádzalo a to v čo najväčšej miere. Našim cieľom je tiež uplatňovať komplexný, vyvážený a koordinovaný prístup, s dôrazom na spoločnú zodpovednosť celej spoločnosti, za riešenie úloh spojených s bojom proti drogovému nebezpečenstvu. Naše základné úlohy a činnosti združenia sú:

Pomoc

Poskytovať pomoc drogovo a inak závislým osobám a ich blízkym

Programy

Vypracovanie programov a spolupráca na projektoch pomoci osobám patologicky závislým
alebo ich príbuzným

Vzdelávanie

Zvyšovanie vzdelania, odbornosti, informovanosti cieľových skupín o patologických závislostiach a ich škodlivých následkoch

Podpora

Podpora ľudí, ktorí majú problém s drogami a inými závislosťami, vytváranie vhodného prostredia
na vzájomnú komunikáciu a spoločné riešenie problémov spojených s drogovou problematikou

Spolupráca

Spolupráca so štátnou správou, samosprávou, miestnymi záujmovými skupinami a podnikateľmi
ako aj zložkami policajného zboru na využití potenciálu združenia, za účelom odhaľovania drogovej kriminality a kriminality spojenej s inými závislosťami.

Podporte nás

PRÍSPEVKOVÉ PLATBY

Ak chcete dobrovoľne prispieť, môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľnej finančnej čiastky na náš bankový účet:

IBAN SK09 8330 0000 0028 0047 2187

Všetkým vopred ďakujeme!